چرا بايد از لامپ هاي ال اي دي استفاده كنيم
چرا بايد از لامپ هاي ال اي دي استفاده كنيم
چرا بايد از لامپ هاي ال اي دي استفاده كنيم

آلودگيهاي محيط زيست و انتشار گازهاي گلخانهاي در فضا و هواي كره زمين سبب شده كه صنعت برق در كشورهاي مختلف جهانبه سمت انرژيهاي تجديدپذير حركت كند.با بالارفتن حرارت كره زمين، همه كشورها بايد به حذف عوامل سازنده گازهاي گلخانهاي كمك كنند، يكي از اين عوامل كه باعث توليد گازهاي گلخانهاي ميشود، لامپهاي معمولي يا همان لامپهاي رشتهاي )فيلماندار(است كه به دليل استفاده وافر در اكثر كشورهاي جهان از عوامل مهم توليد گازهاي گلخانهاي به شمار ميآيد و با درنظر گرفتن اين نكته كه سهم روشنايي كه عمدتاً نيز به وسيله لامپهاي رشتهاي تامين ميشود از كل مصرف الكتريسيته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگير است به عنوان مثال در ايران حدود 30درصد از كل انرژي مصرفي و حدود 45تا 50درصد از مصرف پيك صرف تامين روشنايي ميشود كه اين موضوع را جديترنشانميدهد.با توجه به اينامر، بسياري از كشورها، برنامه چند سالهاي را براي جايگزين كردن مدلهاي ديگري از لامپ به جاي لامپهاي رشتهاي كردهاند تا در درازمدت بتواند اين نوع لامپ را حذف كرده و لامپ ديگري را جايگزين كنند كه علاوه بر حذف گازهاي گلخانهاي از انرژي كمتري براي توليد نور بيشتر استفاده كند .البته اين مساله نياز به تغيير فرهنگ مردم در نوع استفاده از تجهيزات دارد تا رويكرد آنها به اين نوع لامپ همگاني بيشتر شود .هزينه خريد اوليه بالاي ساير لامپها و ارزان بودن انرژي از دلايل عمده روي آوردن بسياري از مردم به خريد لامپهاي معمولي و رشته اياست.سوال اين است اكنون چه نوع لامپي ميتواند جايگزين آن شود؟ آيا آگاهي از اين موضوع به تنهايي براي تغيير رويكرد استفادهكنندگان كافي است؟ يا اينكه اين طرح جهاني نيازمند بسيج همگاني براي رشد تكنولوژي و كاهش هزينه ساير لامپها است؟هماكنون شايد تنها لامپ جايگزين كه ميتواند گزينه مناسبي باشد، مدلهاي مختلف از لامپ فلورسنت )معروف به مهتابي (است .لامپ لولهاي فلورسنت، لامپ كممصرف و فلورسنت فشردهCFLوFPLاز جمله آنها محسوب ميشوند، اما آيا آينده از آن اين نوع لامپ است؟ ممنوعيت استفاده از لامپ رشته ايدر برخي از كشورهابسياري از كشورها، منتظر تغيير علاقه مصرفكنندگان نشده و قوانيني را براي حذف لامپهاي مضر وضع كردهاند .در ايالت كاليفرنيا و آمريكا و كشور كانادا قانوني وضع شده كه تا سال 2012ميلادي، استفاده از هر نوع لامپ داراي نور رشته ايدر اين مناطق ممنوع خواهد شد و كاربران فرصت دارند به صورت تدريجي نوع محصولات مصرفي خود را تغيير دهند .كشور استراليا هم مشابه اين قانون را تا سال 2010ميلادي وضع كرده است .اتحاديه اروپا نيز به دنبال راهكاري براي وضع قانون جديد و كارا در اين زمينه در كشورهايعضو اين اتحاديه است .در نيوجرسي، مكاني كه توماس اديسون در سال 1879موفق به توليد الكتريسيته و روشن كردن لامپ شد قانوني وضع شده كه استفاده از لامپهاي رشته ايدر ادارات دولتي ممنوع و تنها لامپهاي فلورسنت وLEDقابل استفاده خواهند بود.لامپهاي رشته ايعلاوه بر كارآيي و بازده پايين، از انرژي بالايي براي توليد روشنايي استفاده ميكنند .به عنوان مثال يك لامپ 100وات، روشنايي معادل يك لامپ 20وات فلورسنت را خواهد داشت، يعني براي توليد نور مشابه، لامپهاي رشته اي ،5برابر بيشتر انرژي مصرف ميكنند.حال به راستي سوال اين است كهLEDها چه برتري به لامپهاي فلورسنت معمولي و فشرده دارند؟اولين نكته اينكه مصرف در لامپ هاي LEDكمتر از ½لامپ هاي فلورسنت و كمتر از 1/0لامپ هاي رشته اي است و بيش از 5برابر لامپ هاي فلورسنت و 50برابر لامپ هاي رشته اي عمر مي كنند.حال سوال اين است كهLEDچيست؟LEDمخفف واژه LIGHT EMMTTED DIODEبه معناي ديود ساطع كننده نور است .ديودهاي ساطع كننده نور در واقع جزء خانوادهها ديودها هستند كه ديودها نيز زيرگروه نيمه هاديها به شمار ميآيند .خاصيتي كهLEDها را از ساير نيمه هاديها متمايز ميسازد اين است كه با گذر جريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور از آنها ساتع ميشود.نسل جديدLEDهاLEDها كه از دهههاي گذشته در الكترونيك مورد استفاده قرار ميگرفتند، عموماً براي نمايش خاموش يا روشن بودن نمايشگرها در لوازم مولتي مديا مورد استفاده قرار گرفتند.در حال حاضرLEDها به نحوي ساخته ميشوند كه نور را در جهت خاصي متمركز ميكند و به صورت چيپهاي كوچكي هستند كه معمولاً در داخل يك شيشهگنبدي شكل قرار ميگيرند و داراي سايز چوب كبريت يا كمي بزرگتر هستند و به سختي ميشكنند.همانطور كه گفته شد آنها در ابتدا فقط به رنگ قرمز و سبز بودند اما يك تغيير بسيار عظيم در اين صنعت در دهه 90ميلادي باعث شد كهLEDسفيد رنگ )يا همان روشن و بدون رنگ (توليد شود .هم اكنون به آساني با تغيير در ساختار فيزيكي و مواد تشكيلدهندههاLEDنور را در رنگها و شدتهاي مختلف و با طول موج مشخص ميتوان با رنگ كاملاً خالص توليد كرد .به عبارت ديگر ميتوان گفت منابع روشنائي ديگر داراي پرتوهاي مادون قرمز و فرابنفش بوده، كه چشم غير مسلح قادر به ديدن آن نيست و تاثيري در تامين روشنايي محيط ندارند و حتي بر روي انسان اثر منفي نيز ميگذارند وليكنLEDها فاقد اين پرتوهاي مضر بوده و در سلامت چشم تاثير بسزايي دارند.كاربردهاي ديگرLEDمصرف برق به ميزان يك دهم لامپهاي معمولي 100وات، عمر بالا تا 5سال با گارانتي، بدون نياز به تعمير، نوردهي بسيار زياد در مقايسه با لامپهاي معمولي، جلوگيري از بروز تصادفات به دليل خطاي ديد رانندگان و مهمتر از همه حذف لنز رنگي داخل چراغها را از جمله مزيتهاي استفاده از فانوسLEDدر چراغهاي راهنمايي ميتوان نام برد .با استفاده از فانوسهايLEDدر چراغهاي راهنمايي به دليل اين كه صفحه اصلي چراغها كاملاً بيرنگ هستند، در هنگام خاموش بودن به رنگ سفيد ديده ميشوند و در زمان روشن شدن به دليل نوردهي بالا، احتمال خطاي ديد رانندگان را به صفر ميرساند و درصد ايمني آنها در هنگام رانندگي افزايش مييابد به اين ترتيب تشخيص روشن يا خاموش بودن چراغ سبز يا قرمز براي رانندگان كاملاًآسان و بدون خطا خواهد بود .از سوي ديگر با توجه به اينكهLEDها قابليت تغذيه هم با جريانACو هم جريانDCبا مصرف كم را دارد، لذا ميتواند از منابع انرژي خورشيدي و يا باطري نيز جهت تامين نيروي خود استفاده كنند.همچنين در حال حاضر در روشنائي معابر، خيابانهاو جادهها، تزئين و زيباسازي معابر و پلها و مكانهاي مختلف استفاده از اين منابع روشنائي با توجه به هزينه بالاي تعمير و نگهداري منابع روشنائي سنتي در اين مكانها و طول عمر بالا و صرفهجويي انرژي تا 90درصد ، توجيه فني و اقتصادي استفاده ازLEDها را بسيار بيشتر ميكند.از ديگر فوايد LEDها در روشنائي خانگي ميتوان به اندازه كوچك آن اشاره كرد كه با قرارگيري چند عدد از آن بر روي برد الكترونيك، نور كافي را توليد ميكنند .بزرگترين فايده اين سايز كوچك، مانند لامپهاي هالوژني قرارگيري آن در فرورفتگيهاي سقف ساختمان، با اندازه دلخواه است و به اين ترتيب افراد ميتوانند طراحي منزل و روشنايي آن را به صورت دلخواه انجام دهند، در حاليكه لامپهاي رشته ايو به ويژه لامپهاي فلورسنت داراي سايز نسبتاً بزرگ و غير قابل انعطافي هستند و فضاي زياد و همواري را براي نصب لازم دارند.اما بزرگترين برتريLEDعمر مفيد آن است. LEDها 50هزار ساعت عمر مفيد دارند در حاليكه عمر مفيد لامپهاي رشته ايتنها 1000ساعت و در نهايت عمر مفيد فلورسنتها، 10000ساعت است .اين برتريLEDباعث ميشود كه بسياري از افراد آيندهنگر استفاده از آن را در دستور كار خود قرار دهند، زيرا طول عمر زياد، نور توليدي روشن و واضح آن باعث ميشود كه در هزينههاي صرفهجويي شود .عدم احتياج به تعويض در كوتاه مدت )حداقل 5برابر بيش از فلورسنتها (باعث صرفهجويي بسيار در وقت مصرفكنندگان نيز ميشود .يكي ديگر از برتريهاي آنها مصرف بسيارپائين انرژي است كه باعث توليد گرماي بسيار كم در اطراف لامپ و اشاعه آن به محيط است كه ميتواند فوايد زيادي داشته باشد .كه با توجه به دامنه كاربرد دمائي از 40 -تا 85درجه سلسيوس كه يكي از مزاياي عمده اين منابع روشنايي است، صنايع برودتي و به ويژه كارخانههاييخچالسازي يكي از مصرفكنندگانLEDهستند و از آن در داخل دستگاههاي خود استفاده ميكنند، زيرا گرماي كم توليدي آن، سرماي داخل دستگاه را از بين نميبرد .يكي ديگر از فوايدLEDعدم توليد زهر سمي وكشنده جيوه است كه توسط لامپهاي فلورسنتتوليد ميشود.با توجه به موارد گفته شده بسياري از مصرفكنندگان ميتوانند با پرداخت يك هزينه اوليه ظاهراٌبالاتر، تا مدتها از نورLEDاستفاده كرده و زماني را صرف تعويض يا تعمير آن نكنند.همانطور كه گفته شد سهم روشنايي از كل مصرف الكتريسيته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگيراست به نحوي كه در كشور حدود 30درصد از كل انرژي مصرفي و حدود 45تا 50درصد از مصرف پيك صرف تامين روشنايي ميشود.ميزان فروش انرژي الكتريكي در سال 85برابر با 144598ميليون كيلووات ساعت است كه با درنظر گرفتن حداقل 30درصد سهم روشنائي و با جايگزيني 20درصد از مصارف روشنايي با لامپهايLEDو صرفهجويي به طور متوسط 80) %70تا 90درصدي (طرح، ميزان صرفهجوئي به عمل آمده برابر با 6941ميليون كيلووات ساعت در يك سال است در حالي كه مجموع توليد نيروگاه اصفهان در يك سال برابر با 5248ميليون كيلووات ساعت است.با توجه بهمزيتهاي بسيار زيادLEDها، در آينده نه چندان دور بالاخره اين منابع روشنايي جايگزين لامپهاي معمولي ميشود و ديگر نور تنها از چراغهاي حبابدار پخش نخواهد شد.تاريخچهLED :براي اولين بار در در سال 1962در مقياس صنعتي توليد وبه بازار عرضه شد در آن سالLEDتنها به رنگ قرمزو با تركيب آلومينيوم،گاليم ،آرسنايد بود .اوايل دهه هفتادميلاديLEDدر رنگ هاي ديگر )سبز ،آبي ،زرد،نارنجي(توليد شدند.در اين سال ها كاراييLEDو بهره نوري آن ها مرتب در حال افزايش بود .در سال هاي دهه 80و اوايل دهه 90ميلادي ،كاراييLEDبهميزان قابل توجهي افزايش يافت و به صورت گروهيماژولار(Modular)به بازار عرضه شدند .در سال 1997LEDهايي كه نور سفيد را به روش الكترو لومينانس توليد مي كردندبه بازار معرفي شدند.در سال هاي اوليه بهره نورLEDها پايين بود و تنها در مدارات الكترونيكي مورد استفاده قرار مي گرفتند اما امروزهبهرهنوريLEDهاي سفيد در حدود 90لومن تا 120لومن بر وات نيز مي باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *