نمایندگی
شرایط اخذ نمایندگی محصولات گروه روشنایی آرمیک الکترونیک:

مراکز استان و یا شهرستان های بزرگ ایران قابلیت دریافت نمایندگی را دارا می باشند.

مبالغ پرداخت نقدی و چک:

چک ضمانت به مبلغ ۵ برابر مبلغ ودیعه دریافت می شود.

  • به ازای هر ماه خرید مبلغ  30,000,000 ریال ،  (30% نقد و 70% چک با مهلت پرداخت 30 الی 40 روزه)
  • به ازای هر ماه خرید مبلغ  50,000,000 ریال ،  (30% نقد و 70% چک با مهلت پرداخت 60 الی 70 روزه)
  • به ازای هر ماه خرید مبلغ  80,000,000 ریال ،  (30% نقد و 70% چک با مهلت پرداخت 90 الی 100 روزه)

در صورت پرداخت مبلغ نقدی از جانب نماینده به ازای هر میلیون تومان 5 درصد  تخفیف داده می شود ،،،،

سند مربوطه می بایست قبل از ارسال بار به نماینده توسط ایشان به مجموعه ارسال گردد

این روش کاری مجموعه بوده و ارتباطی به اعتماد فیمابین ندارد